Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bulgarien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Bulgarien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Bulgarien är en parlamentarisk demokrati med regelbundna allmänna val och ett flerpartisystem med reella möjligheter för oppositionen att påverka. Civilsamhället tillåts verka fritt. Landet har dock fortsatt utmaningar när det gäller rättsstatens principer. Korruption och organiserad brottslighet är utbrett i Bulgarien. Regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att bekämpa detta, men resultaten är ännu begränsade. Bristerna i rättsstatens principer utgör ett hinder för personers åtnjutande av mänskliga rättigheter och för landets politiska, ekonomiska och sociala utveckling.

Bulgarien har ratificerat de flesta konventionerna för mänskliga rättigheter. Efterlevnaden brister dock fortsatt. Detta gäller inte minst för den romska minoriteten som utgör mellan fem och tio procent av befolkningen. Romerna saknar i princip politisk representation, har avsevärt lägre utbildningsnivå än majoritetsbefolkningen, sämre hälsa, högre arbetslöshet, är överrepresenterade i fängelser och faller i högre utsträckning offer för människohandel. Fördomar mot romer är mycket utbrett i det bulgariska samhället.

Främlingsfientligheten är generellt uttalad i Bulgarien. Människorättsorganisationer rapporterar om diskriminering och trakasserier mot asylsökande och andra migranter, fall av brutalitet av polisen samt undermåliga förhållanden på asylboenden i landet.

Bulgarien är ett socialt konservativt samhälle. Detta återspeglas på en rad rättighetsområden. Även om många kvinnor är yrkesverksamma ligger ansvaret på hemarbetet till största del på kvinnor. Få HBTQ-personer visar sin sexuella läggning eller könsidentitet öppet på grund av rädsla för diskriminering och trakasserier.

Funktionsnedsatta har en svår situation i Bulgarien, där många fortsatt bor på institutioner. Antalet barn på institutioner har minskat kraftigt under de senaste åren i och med upprättandet av mer hemlika boenden i mindre grupper. Ansträngningar görs för att möjliggöra för barn med funktionsnedsättning att gå i vanliga skolor.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.