Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. - kartläggning, analys och förslag till handlingsplan Ds 2008:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En interdepartemental arbetsgrupp har presenterat en promemoria med en kartläggning av människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ mm. Rapporten innehåller också ett förslag till en handlingsplan för ett effektivt bekämpande av människohandel. Promemorian ska nu beredas inom regeringskansliet. Den interdepartementala arbetsgruppen mot människohandel för arbetskraftsexploatering, organhandel m.m. tillsattes i augusti 2006. Uppdraget var att göra en kunskapssammanställning om människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ och andra former av utnyttjande till grund för förslag till en handlingsplan. Arbetsgruppens uppdrag syftade till att komplettera det arbete som gjorts när det gäller åtgärder mot människohandel för sexuellt utnyttjande. Enligt regeringskanslibeslutet ska handlingsplanen omfatta åtgärder för att förebygga och bekämpa människohandel för arbetskraftsexploatering, organhandel m.m., motverka efterfrågan samt åtgärder för skydd och stöd till offren.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition