Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m. Ds 2011:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

De förslag som redovisas i denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän i Socialdepartementet. Förslagen har utarbetats efter samråd med representanter från Justitie-, Finans-, Arbets- och Utbildningsdepartementet.

Arbetsgruppen har haft i uppgift att analysera behovet av en särskild lagreglering för behandling av personuppgifter för tillsynsverksamheten vid Inspektionen för socialförsäkringen.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) bildades den 1 juli 2009. ISF har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

I två skrivelser till regeringen har framförts att ISF för att kunna utföra sitt tillsynsuppdrag på ett bra och effektivt sätt behöver kunna databehandla en stor mängd personuppgifter, varav en betydande del kommer att utgöra känsliga personuppgifter. Med anledning av detta bedöms det finnas ett behov av en särskild registerförfattning för ISF:s personuppgiftsbehandling.

Arbetsgruppen bedömer att ISF för att kunna fullfölja sitt uppdrag behöver kunna genomföra omfattande register- och aktstudier och att det då finns ett behov av att behandla personuppgifter. Arbetsgruppen föreslår mot bakgrund av detta att det införs en ny lag, lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, som anger de viktigaste ramarna för ISF:s tillsynsverksamhet sett från integritetssynpunkt. Lagen föreslås gälla helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och även viss manuell behandling av sådana uppgifter.

Lagstiftningskedjan

Laddar...