Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Behöriga företrädare för myndigheter Ds 2012:35

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredarens uppdrag har varit att se över frågor och regelverk kring identifikation av behöriga företrädare för myndigheter. Uppdraget avser behörighet att företräda myndigheter såväl vid bankärenden som vid ingående av avtal. I utredningen föreslås att ett register över myndigheter och behöriga myndighetsföreträdare skapas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition