Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser om upphandling

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag som kompletterar förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling. Förslagen avser direktupphandling av koncessioner, tillgång till kontrakt från upphandlande myndigheter och enheter som inte omfattas av offentlighetsprincipen, avslutande av avtal som strider mot upphandlingsdirektiven och vissa följdändringar i andra lagar.

Lagändringarna i promemorian föreslås träda i kraft den 1 april 2016.