Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nytt regelverk om upphandling

Publicerad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till en lag om upphandling av koncessioner.

Huvudsakligen genomför lagarna Europaparlamentets och rådets direktiv om:

  • offentlig upphandling
  • upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
  •  tilldelning av koncessioner.

 I den nya lagen om offentlig upphandling föreslås bland annat:

  • att det införs bestämmelser om möjligheten att beakta livscykelkostnader.
  • ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog.
  • ett nytt förfarande, inrättande av innovationspartnerskap, med syfte att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad
  • att det som huvudregel ska vara det vara obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.
  • att upphandlande myndigheter och enheter ska kunna använda sig av följande tre grunder för utvärdering av anbud: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.
  • att inköpscentraler ska få bedriva grossistverksamhet.

Lagarna och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Laddar...