Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Ds 2015:56

Publicerad

I denna promemoria läggs förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.

Ladda ner:

Ett annat förslag är att alla som injicerar droger och som fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Därmed sänks den tidigare åldersgränsen från 20 till 18 år.

Förslagen ska motivera till vård och förhindra smittspridning

Trots att möjligheten att inrätta sprututbyten över hela Sverige funnits under en längre tid har endast sex mottagningar i tre landsting inrättats. Vid sprututbytesmottagningar kan personer som injicerar droger få rena sprutor och kanyler samt i övrigt få råd och stöd kring sin hälsosituation.

Verksamheterna är en ingång för att möta en utsatt grupp i samhället och etablera kontakt samt motivera till frivillig vård och behandling för missbruk eller beroende. Sprututbytesverksamhet har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Verksamheterna regleras genom lagstiftning och föreskrifter. Promemorian visar nyttan med verksamheterna och förslagen bedöms ta bort hinder som försvårat för dessa.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

    I denna promemoria läggs förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

    I denna lagrådsremiss läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter iSverige och internationellt.

Proposition (1 st)

  • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

    I denna proposition läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.