Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Ds 2016:29

Publicerad Uppdaterad

Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska avtalet innehålla villkor om detta.

Ladda ner:

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att följa upp efterlevnaden och konsekvenserna av förslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

    Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska avtalet innehålla villkor om detta.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)