Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Publicerad

I promemorian föreslås att en ny tidsbegränsad s.k. vapenamnesti genomförs under våren 2018.

Ladda ner:

Förslaget innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter någon annan lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten under perioden februari–april 2018. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

    Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Proposition (1 st)

  • En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

    Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Riksdagsbeslut (1 st)