Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål Ds 2017:36

Publicerad

Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

Ladda ner:

De åtgärder som föreslås i promemorian tar sikte på att åstadkomma en snabbare lagföring av vanliga mängdbrott. Dessa brottstyper står för cirka hälften av de brott som prövas i tingsrätt.

De aktuella mängdbrotten kommer att lagföras inom ramen för ett försöksprojekt, i vilket ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå. De åtgärder för snabbare lagföring som ingår i projektet består bl.a. av ökad samordning mellan myndigheterna, tidiga åtgärder i alla led och utvecklade arbetssätt i den brottsutredande verksamheten.

De ärenden som kan bli aktuella att handläggas inom ramen för försöksprojektet är sådana som kommer till polisens kännedom genom ett s.k. ingripande, där polisen kommer till brottsplatsen eller påträffar den misstänkte. Brottsutredningar mot misstänkta personer under 18 år och/eller då frihetsberövande kan bli aktuellt, kommer till en början inte ingå i försöksprojektet.

Pressmeddelande: Snabbare hantering av mängdbrott

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Snabbare lagföring

    Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

  • En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

    Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2 st)

Svensk författningssamling (6 st)