Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna A2017/02195-1

Publicerad

En utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet har haft i uppdrag att se över förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar och lämna förslag på bland annat hur nuvarande stödordning kan utvidgas till att omfatta arbetsgivare som i dag inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion eller av ett hängavtal till ett sådant.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att:

 • lämna förslag om hur nuvarande stödordning kan utvidgas till att omfatta arbetsgivare som i dag inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion eller av ett hängavtal till ett sådant,
 • föreslå hur och vem som ska säkerställa att anställda hos en arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal, har anställningsvillkor som motsvarar kollektivavtalsnivå,
 • föreslå hur och vem som ska säkerställa att anställda hos en arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal får rätt till den utbildning eller handledning som han eller hon har rätt till,
 • om det bedöms mer ändamålsenligt föreslå en alternativ utformning av stödordningen som kan omfatta arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal, samt
 • utreda vilka eventuella konsekvenser förslaget kan få för gällande stödordning, arbetsmarknadens parter, myndigheter, och enskilda.

I uppdraget har även ingått att:

 • se över hur ansökningsprocessen och administrationen av stödet kan göras mer effektiv,
 • överväga om arbetsmarknadens parter eller företrädare för arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal kan bidra för att underlätta ansökningsprocessen. Översynen ska i denna del ta hänsyn till de rekommendationer som Statskontoret lämnat till regeringen vid sin utvärdering av stödet,
 • lämna förslag till hur arbetsgivare kan få ökad kännedom om avtal om yrkesintroduktionsanställningar samt hur arbetsgivare och arbetssökande kan få ökad kännedom om stödet,
 • bedöma om befintligt informationsutbyte mellan berörda myndigheter är ändamålsenligt eller om det behöver göras några justeringar i det avseendet, och i så fall lämna förslag till justeringar, samt
 • bedöma om det finns behov av justeringar med anledning av den utvidgning av målgruppen till långtidsarbetslösa och äldre nyanlända som trädde i kraft den första juni i år, och i så fall lämna förslag på sådana justeringar.

Förslagen finns att läsa i denna slutrapport.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

  En utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet har haft i uppdrag att se över förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar och lämna förslag på bland annat hur nuvarande stödordning kan utvidgas till att omfatta arbetsgivare som i dag inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion eller av ett hängavtal till ett sådant.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition