Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen Ds 2018:17

Publicerad

Regeringen presenterar inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning.

Ladda ner:

Könstillhörighetslag upphävs och ersätts av två nya lagar: en lag om ändring av könet i folkbokföringen – den juridiska processen, och en lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen.

Den nya lagen tar sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation. Det är bara den enskilde själv som kan veta hur vederbörande identifierar sig. Med detta perspektiv stärks transpersoners egenmakt i en många gånger livsavgörande process.

Medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Ingen ska  tvingas genomgå medicinska ingrepp som vederbörande själv inte vill genomgå. Alla som vill ha vård och behandling ska få det. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården.

Ungas situation stärks. Regeringen gör processen enklare för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp. De ska inte behöva vänta orimligt länge.

Den nya lagen och övriga lag- och förordningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

  • Förbättrade möjligheter att ändra kön

    I lagrådsremissen föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av köns-tillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i köns-organen.

  • Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

    Regeringen föreslår att två nya lagar, lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås.

Proposition