Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

En sexårig utbildning för läkarexamen U2018/02704/UH

Publicerad

I promemorian föreslås att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. I promemorian föreslås också att examensbeskrivningens mål justeras.

Ladda ner:

Förslaget avviker i denna del i vissa avseenden från utredningens förslag (För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning SOU 2013:15). Syftet med förslagen är att anpassa kraven för läkarexamen för att denna ska kunna utgöra grund för legitimation, då det nuvarande kravet på så kallad allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande av legitimation föreslås tas bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274).

Förslagen syftar också till att anpassa målen för läkar-examen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på avancerad nivå.

Förslagen innebär att det föreslås ändringar i bilaga 2 till högskoleförord-ningen (1993:100). Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

 • En sexårig utbildning för läkarexamen

  I promemorian föreslås att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. I promemorian föreslås också att examensbeskrivningens mål justeras.

 • Bastjänstgöring för läkare

  I denna promemoria läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. En viktig bakgrund till denna promemoria är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bastjänstgöring för läkare

  Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård.

Proposition (1 st)

 • Bastjänstgöring för läkare

  Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård