Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

En sexårig utbildning för läkarexamen U2018/02704/UH

Publicerad

I promemorian föreslås att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. I promemorian föreslås också att examensbeskrivningens mål justeras.

Ladda ner:

Förslaget avviker i denna del i vissa avseenden från utredningens förslag (För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning SOU 2013:15). Syftet med förslagen är att anpassa kraven för läkarexamen för att denna ska kunna utgöra grund för legitimation, då det nuvarande kravet på så kallad allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande av legitimation föreslås tas bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274).

Förslagen syftar också till att anpassa målen för läkar-examen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på avancerad nivå.

Förslagen innebär att det föreslås ändringar i bilaga 2 till högskoleförord-ningen (1993:100). Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition