Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter Ds 2018:39

Publicerad

I promemorian föreslås att det i den föreslagna lagen om tobak och liknande produkter ska föras in en bestämmelse som gör det möjligt att lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon annan än stat eller kommun.

Ladda ner:

I departementsskrivelsen föreslås att regeringen – eller den
myndighet som regeringen bestämmer – ska få meddela föreskrifter
om avgifter för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar.

Bedömningen görs också att Folkhälsomyndigheten
bör få befogenhet att besluta överlämna uppgiften att vara
id-utfärdare till någon enskild.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)