Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster

Publicerad

I promemorian föreslås att två nya sekretessbestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter som förekommer i en utredning om självständigt förverkande av brottsvinster.

Ladda ner:

Sekretess ska gälla för uppgifter, om det kan antas att syftet med beslutade eller förut­sedda åtgärder mot­verkas eller den framtida verk­sam­heten skadas om upp­giften röjs. Sekretess ska även gälla för uppgifter om en enskilds person­liga och ekono­miska för­hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när­stående till honom eller henne lider skada eller men.

I promemorian föreslås också ändringar i rätte­gångs­balken och vissa andra ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen till följd av de nya sekretess­bestäm­melserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.