Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03) Dir. 2012:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv Internationell straffverkställighet: genomförande av EU-rambeslut och översyn av internationella verkställighetslagen (dir. 2011:28). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället
redovisas senast den 31 mars 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

    Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.