Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utkast till lagrådsremiss Internationell verkställighet i brottmål

Publicerad

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lagstiftning om internationell verkställighet i brottmål. Förslagen syftar till att säkerställa att regelverket om överförande av frihetsberövande påföljder, böter och förverkande till och från stater utanför Norden och EU är effektivt och anpassat till Sveriges internationella åtaganden.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. följande:

 • En mer enhetlig reglering om när Sverige kan begära och lämna bistånd
  med verkställighet i brottmål införs. Regleringen kan tillämpas även
  utan en internationell överenskommelse om samarbete mellan Sverige
  och den andra staten.
 • Prövningen av frågor om överförande av verkställighet ska som
  huvudregel ske på myndighetsnivå. Kriminalvården ska besluta om
  frihetsberövande påföljder och Kronofogdemyndigheten om böter och
  förverkande. Myndigheternas beslut ska i vissa fall kunna överklagas
  till allmän domstol.
 • Möjligheterna att föra över frihetsberövande påföljder från Sverige
  utvidgas. En dömd person ska utan samtycke kunna få avtjäna sitt
  fängelsestraff i en annan stat om han eller hon t.ex. ska utvisas ur
  Sverige. Kortare fängelsestraff ska kunna överföras utan krav på
  särskilda skäl.
 • Ett krav på skyndsam handläggning ska gälla hos Kriminalvården och
  domstolarna i frågor om överförande av frihetsberövande påföljder.
  Även andra regler införs för att påskynda processen om överförande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

 • Utkast till lagrådsremiss Internationell verkställighet i brottmål

  I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lagstiftning om internationell verkställighet i brottmål. Förslagen syftar till att säkerställa att regelverket om överförande av frihetsberövande påföljder, böter och förverkande till och från stater utanför Norden och EU är effektivt och anpassat till Sveriges internationella åtaganden.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

 • Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

  Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.

Laddar...