Proposition från Justitiedepartementet

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:138

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.

Ladda ner:

Enligt den nya lagen ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom
ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska
skickas till en annan medlemsstat för att verkställas i den staten. Lagen
föreslås omfatta villkorlig dom och skyddstillsyn. Även en dom som
avser fängelse efter det att den dömde villkorligt frigetts föreslås kunna
överföras. I den nya lagen fastslås kriterier för när ett erkännande
respektive översändande ska ske, hur prövningen ska gå till och i vilken
utsträckning den andra statens medgivande krävs. Kriminalvårdens
beslut föreslås kunna överklagas till allmän domstol.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

    Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.