Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.

Enligt den nya lagen ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska skickas till en annan medlemsstat för att verkställas i den staten. Lagen föreslås omfatta villkorlig dom och skyddstillsyn. Även en dom som avser fängelse efter det att den dömde har villkorligt frigivits föreslås kunna överföras. I den nya lagen fastslås kriterier för när ett erkännande respektive översändande ska ske, hur prövningen ska gå till och i vilken utsträckning den andra statens medgivande krävs. Kriminalvårdens beslut föreslås kunna överklagas till allmän domstol.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

    Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.