Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Internationell straffverkställighet SOU 2013:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överförande av straffverkställighet mellan olika länder är sedan lång tid en del av det internationella straffrättsliga samarbetet. Samarbetet bygger på olika överenskommelser mellan stater såsom konventioner och bilaterala avtal. Sverige har för sin del ansett sig även kunna samarbeta på området utan avtal under vissa förutsättningar. Samarbetet inom Norden bygger i stället på lagharmonisering som byggt på frivillig anpassning och mellan medlemsstaterna inom EU har samarbetet utvecklats genom olika rambeslut. Det grundläggande syftet med samarbetet är att underlätta den dömdes sociala återanpassning genom att möjliggöra att påföljden verkställs där den dömde är medborgare eller har sin hemvist. För detta finns såväl kriminalpolitiska skäl som humanitära skäl. När det gäller böter och förverkande syftar samarbetet framför allt till att underlätta en effektiv brottsbekämpning.

De nya lagarna och föreslagna ändringar i andra författningar föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Utkast till lagrådsremiss Internationell verkställighet i brottmål

    I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lagstiftning om internationell verkställighet i brottmål. Förslagen syftar till att säkerställa att regelverket om överförande av frihetsberövande påföljder, böter och förverkande till och från stater utanför Norden och EU är effektivt och anpassat till Sveriges internationella åtaganden.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

    Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.

Laddar...