Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Dir. 2012:80

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att ge förslag på hur det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder ska kunna bedrivas på det mest ändamålsenliga sättet.

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå hur kraven på aktiva åtgärder ska utformas för att bli tydliga och effektiva,
  • föreslå vilken omfattning aktiva åtgärder ska ha, och
  • utifrån sina förslag, lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

    Betänkande från Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering. Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)