Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02) Dir. 2013:86

Publicerad Uppdaterad

Den särskilds utredaren får nu bland annat i uppdrag att föreslå hur riksdagens tillkännagivande (bet. 2012/13:AU10, rskr 2012/13:260) om lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner kan genomföras.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter (dir. 2012:80).
Den särskilda utredaren får nu också i uppdrag att

  • föreslå hur riksdagens tillkännagivande (bet. 2012/13:AU10, rskr 2012/13:260) om lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner kan genomföras,
  • analysera för- och nackdelar med ett sådant förslag jämfört med nuvarande reglering, bl.a. med avseende på löneskillnader mellan kvinnor och män samt med avseende på regeringens arbete med att inte belasta arbetsgivare med alltför omfattande administrativa uppgifter, och
  • utifrån sina förslag lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Utredningstiden har tidigare förlängts till den 1 februari 2014 (dir. 2013:36). Uppdraget ska fortfarande redovisas då.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

    Betänkande från Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering. Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)