Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut Dir. 2013:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Som utgångspunkt för uppdraget gäller att de nya instituten ska uppfylla kraven för att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet).
Utredaren ska bl.a.

  • analysera och överväga hur tillämpningsområdet för den nya lagstiftningen ska avgränsas,
  • överväga hur lämpliga solvensregler för tjänstepensionsinstituten ska utformas,
  • analysera och överväga hur lämpliga associationsrättsliga regler för tjänstepensionsinstituten ska utformas,
  • överväga vilka andra regler som krävs till följd av tjänstepensionsdirektivet,
  • analysera och överväga övergångs- och ombildningsregler för befintliga företag - exempelvis livförsäkringsföretag och tjänstepensionskassor - som kan uppfylla tjänstepensionsdirektivets definition av tjänstepensionsinstitut,
  • överväga hur lämpliga redovisningsregler för tjänstepensionsinstituten ska utformas,
  • utarbeta de författningsförslag som behövs för den nya rörelseregleringen för tjänstepensionsinstitut, och
  • lämna förslag till följdändringar som behövs i annan lagstiftning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Lagstiftningskedjan