Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) Dir. 2014:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade i maj 2013 kommittédirektiv om bland annat en kartläggning av skälen till att arbetsgivare begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag tillmäts i anställningsprocessen. Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 30 april 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 30 juni 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition