Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En flexibel och effektiv kriminalvård Dir. 2014:99

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera kostnadseffektiviteten i Kriminalvården samt föreslå hur det återfallsförebyggande arbetet kan utvecklas och förstärkas, bland annat genom nya former för samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Utredaren ska bland annat

  • redovisa hur Kriminalvårdens kostnader för anstalt, häkte, frivård respektive transporttjänst har utvecklats sedan 2004 (för tiden fram till 2008 behöver kostnaderna redovisas endast översiktligt),
  • analysera om fördelningen av kostnaderna är ändamålsenlig och avspeglar regeringens prioriteringar,
  • utifrån en internationell jämförelse bedöma om Kriminalvårdens resurser används på ett kostnadseffektivt sätt,
  • studera framgångsrika internationella exempel på återfallsförebyggande insatser och
  • kartlägga och analysera Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete och utifrån en jämförelse med några relevanta länder bedöma om arbetet bedrivs effektivt samt om formerna för samverkan är effektiva och ändamålsenliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

Utredningen avslutas

Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att utredningen ska upphöra.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition