Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna Dir. 2016:33

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att ge en särskild
utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i
fåmansföretag.

Sedan införandet har de s.k. 3:12-reglerna genomgått flera
större förändringar. Förändringarna har sammantaget medfört
att reglerna blivit mer förmånliga för verksamma delägare i
fåmansföretag samtidigt som möjligheterna till inkomstomvandling
har ökat. Regeringen beslutade därför den 15 januari 2015 att utöka utredningens uppdrag. Utredningen ska, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 1 november 2016.