Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2020 års sexual­brotts­utredning (Ju 2020:02) Dir. 2020:75

Publicerad

Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommitté­direktiv om ett ytter­ligare förstärkt straff­rätts­ligt skydd mot sexu­ella kränk­ningar (dir. 2020:5). Enligt utred­ningens direk­tiv skulle upp­draget redo­visas senast den 31 mars 2021.

Ladda ner:

Uppdraget till utredningen utvidgas till att före­slå för­änd­ringar i straff­skalan för köp av sexu­ell tjänst som innebär att minimi­straffet höjs från böter till fängelse.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget i sin helhet ska i stället redo­visas samlat senast den 31 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2020 års sexual­brotts­utredning (Ju 2020:02)

  Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommitté­direktiv om ett ytter­ligare förstärkt straff­rätts­ligt skydd mot sexu­ella kränk­ningar (dir. 2020:5). Enligt utred­ningens direk­tiv skulle upp­draget redo­visas senast den 31 mars 2021.

 • Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

  Det har i närtid skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar måste dock fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för denna typ av brottslighet står i samklang med dagens syn på brotten. Det finns därför ett behov av att överväga ytterligare åtgärder i skärpande och förtydligande riktning när det gäller sexuella kränkningar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

  För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Proposition (1 st)

 • Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

  För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Laddar...