Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Statistik över hushållens tillgångar och skulder Dir. 2021:4

Publicerad

En särskild utredare ska grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att åter möjliggöra framställning av officiell statistik över hushållens tillgångar och skulder samt att mikrodata, dvs. uppgifter på individnivå, ska kunna göras tillgängliga för analys, forskning och utvärdering.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera vilka uppgifter som behövs för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning,
  • analysera vilka integritetsrisker som insamling och användning av uppgifterna kan ge upphov till och väga samhällets behov av uppgifterna i förhållande till integritetsskyddsaspekter,
  • föreslå en konkret uppsättning av variabler för statistiken över hushållens tillgångar och skulder,
  • föreslå hur uppgifterna ska samlas in,
  • ta ställning till vilka myndigheter och organisationer som bör kunna få tillgång till insamlade uppgifter, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Statistik över hushållens tillgångar och skulder

    En särskild utredare ska grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition