Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Statistik över hushållens tillgångar och skulder Dir. 2021:4

Publicerad

En särskild utredare ska grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att åter möjliggöra framställning av officiell statistik över hushållens tillgångar och skulder samt att mikrodata, dvs. uppgifter på individnivå, ska kunna göras tillgängliga för analys, forskning och utvärdering.

Utredaren ska bl.a.

 • analysera vilka uppgifter som behövs för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning,
 • analysera vilka integritetsrisker som insamling och användning av uppgifterna kan ge upphov till och väga samhällets behov av uppgifterna i förhållande till integritetsskyddsaspekter,
 • föreslå en konkret uppsättning av variabler för statistiken över hushållens tillgångar och skulder,
 • föreslå hur uppgifterna ska samlas in,
 • ta ställning till vilka myndigheter och organisationer som bör kunna få tillgång till insamlade uppgifter, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

  I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Proposition (1 st)

 • Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

  I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Riksdagsbeslut

Laddar...