Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Nationell samordning av försörjningsberedskapen Dir. 2021:65

Publicerad

En särskild utre­dare ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för natio­nell sam­ordning av försörj­nings­bered­skapen samt utreda principer och former för finansi­ering av sam­hällets försörj­nings­bered­skap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätt­hålla en nödvändig försörj­ning vid freds­tida kris­situa­tioner, höjd bered­skap och ytterst krig.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • analysera och föreslå vilka uppgifter en funktion med ansvar för nationell sam­ordning av försörj­nings­bered­skapen ska ha samt hur denna funktion ska för­hålla sig till vissa andra aktörer med ansvar eller bety­delse för försörj­nings­bered­skapen,
  • analysera och föreslå hur funktionen ska organi­seras och finansieras, 
  • analysera och föreslå ändamåls­enliga och över­gripande principer och förut­sätt­ningar för för­del­ning av ansvar mellan det allmänna och näringslivet, 
  • pröva möjlig­heten att finansi­era sam­hällets försörj­nings­bered­skap med avgifter, analysera för- och nackdelar med andra former av finansi­ering, samt föreslå principer och former för finansi­ering av sam­hällets för­sörj­nings­bered­skap,
  • utarbeta nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Utredningstiden förlängs

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2023.

Laddar...