Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Barn och unga i samhällets vård Dir. 2021:84

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende med mera.

Ladda ner:

Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska alltid garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. 

Utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag på hur kvaliteten i vården av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan säkerställas, 
  • lämna förslag på hur stödet till barn och unga kan förbättras sedan vård utanför det egna hemmet har upphört,
  • analysera familjehemmens förutsättningar att ge god vård och föreslå hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka, 
  • analysera och föreslå hur kunskapen om kvaliteten i vården kan öka lokalt och nationellt, och 
  • föreslå de åtgärder eller författningsändringar som bedöms lämpliga. 

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.