Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott Dir. 2021:87

Publicerad

Samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att hindra att något liknande händer igen. Många av Förintelsens över­levande har nu gått ur tiden och kan inte längre genom sina person­liga vittnesmål stärka mot­stånds­kraften mot falska påståen­den om att Förintelsen inte har ägt rum.

Ladda ner:

I Sverige finns ett starkt straff­rättsligt skydd mot hat­propa­ganda på rasistiska grunder, bl.a. genom straff­ansvaret för hets mot folkgrupp. Det kan dock ifråga­sättas om lagstift­ningen till­räckligt tydligt ger uttryck för sam­hällets avstånds­tagande från bl.a. förnekelse av Förintelsen. Europeiska kommissionen har också ifrågasatt det svenska genom­förandet av EU-rättsliga bestäm­melser om kriminali­sering av offentligt urskuldande, förnekande och flagrant förringande av folkmord och vissa andra brott.

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför

  • ta ställning till om det bör införas ett särskilt straff­ansvar för offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av dels folkmord, brott mot mänsklig­heten och krigs­förbrytelser enligt definitionen i Inter­nationella brott­måls­dom­stolens stadga, dels brott mot freden, krigs­förbrytelser och brott mot mänsk­ligheten som de definieras i Inter­nationella militär­tribunalens stadga, med beaktande av de begräns­nings­möjlig­heter som finns i rasism­rambeslutet,
  • lämna författ­nings­förslag om kommittén kommer fram till att ett särskilt straff­ansvar bör införas, och
  • för det fall kommittén kommer fram till att ett särskilt straff­ansvar bör införas, ta ställning till om straff­ansvaret även ska gälla på det område som skyddas av tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen och i så fall lämna författnings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott

    Samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att hindra att något liknande händer igen. Många av Förintelsens över­levande har nu gått ur tiden och kan inte längre genom sina person­liga vittnesmål stärka mot­stånds­kraften mot falska påståen­den om att Förintelsen inte har ägt rum.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition