Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott Dir. 2021:87

Publicerad

Samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att hindra att något liknande händer igen. Många av Förintelsens över­levande har nu gått ur tiden och kan inte längre genom sina person­liga vittnesmål stärka mot­stånds­kraften mot falska påståen­den om att Förintelsen inte har ägt rum.

Ladda ner:

I Sverige finns ett starkt straff­rättsligt skydd mot hat­propa­ganda på rasistiska grunder, bland annat genom straff­ansvaret för hets mot folkgrupp. Det kan dock ifråga­sättas om lagstift­ningen till­räckligt tydligt ger uttryck för sam­hällets avstånds­tagande från bland annat förnekelse av Förintelsen. Europeiska kommissionen har också ifrågasatt det svenska genom­förandet av EU-rättsliga bestäm­melser om kriminali­sering av offentligt urskuldande, förnekande och flagrant förringande av folkmord och vissa andra brott.

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför

  • ta ställning till om det bör införas ett särskilt straff­ansvar för offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av dels folkmord, brott mot mänsklig­heten och krigs­förbrytelser enligt definitionen i Inter­nationella brott­måls­dom­stolens stadga, dels brott mot freden, krigs­förbrytelser och brott mot mänsk­ligheten som de definieras i Inter­nationella militär­tribunalens stadga, med beaktande av de begräns­nings­möjlig­heter som finns i rasism­rambeslutet,
  • lämna författ­nings­förslag om kommittén kommer fram till att ett särskilt straff­ansvar bör införas, och
  • för det fall kommittén kommer fram till att ett särskilt straff­ansvar bör införas, ta ställning till om straff­ansvaret även ska gälla på det område som skyddas av tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen och i så fall lämna författnings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

    Samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att hindra att något liknande sker igen. I Sverige finns ett starkt straffrättsligt skydd mot hatpropaganda som har rasistiska grunder. Det finns dock anledning att i lagstiftningen ge ännu tydligare uttryck för samhällets avståndstagande från bl.a. förnekande av Förintelsen.

Proposition (1 st)

  • En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

    Samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att hindra att något liknande sker igen. I Sverige finns ett starkt straffrättsligt skydd mot hatpropaganda som har rasistiska grunder. Det finns dock anledning att i lagstiftningen ge ännu tydligare uttryck för samhällets avståndstagande från bl.a. förnekande av Förintelsen.

Laddar...