Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En ny förköpslag Dir. 2022:48

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp.

Ladda ner:

Syftet med den nya lagen är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik.

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för förvärv av s.k.
  nyckelfastigheter,
 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för samhällsomvandling till
  följd av större företagsetableringar och företagsexpansioner,
 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för det civila försvarets
  återuppbyggnad och utveckling,
 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för markåtkomst till
  samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder,
 • föreslå en förköpsgrund för att minska och motverka segregation,
 • föreslå hur den nya lagen bör utformas för att underlätta för
  informationsinhämtning om fastighetsmarknaden och ta tillvara på de möjligheter som en digital plan- och byggprocess ger, samtidigt som behovet av informationssäkerhet tillgodoses, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En ny förköpslag

  En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Genväg