Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En behovsprövad arbets­krafts­invandring Dir. 2022:90

Publicerad

En särskild utredare ska före­slå ändringar i det nuvarande regel­verket för arbets­krafts­invand­ring. Syftet är att komma till rätta med miss­bruket av det befint­liga syste­met för arbets­krafts­invand­ring och utnytt­jandet av utländska arbets­tagare, bland annat genom att skapa ett nytt och effektivt system som fokuserar på att möta de behov av arbets­kraft som finns på den svenska arbets­marknaden.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analy­sera och ta ställning till hur ett nytt och effektivt system för arbets­marknads­prövning vid arbets­krafts­invand­ring kan utformas, med beaktande av det EU-rättsliga regel­verket och svenska åtaganden i handels­avtal,
  • analysera och ta ställ­ning till hur systemet med så kallade spårbyte kan avskaffas,
  • analysera och ta ställ­ning till om den sär­skilda avgiften för den som anställer en utlänning som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska höjas och differ­entieras, och
  • lämna nödvändiga författnings­förslag.

Uppdraget ska redo­visas senast den 31 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition