Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv Dir. 2022:93

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att skärpa kon­trollen vid över­låtelser av fastig­heter. Syftet med upp­draget är att skydda bostads­hyres­gäster mot oseriösa över­låtelser av hyres­fastig­heter och hindra att den svenska fastig­hets­marknaden utnyttjas för brotts­lighet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • ta ställning till hur en modern och effektiv förhands­pröv­ning av förvärv av hyres­fastig­heter bör utformas,
  • lämna förslag på åtgärder för att hindra att hyres­gäster kring­gås vid ombild­ningar till bostads­rätt,
  • ta ställ­ning till hur sökan­dens identitet ska säker­ställas i lagfarts­ärenden, och
  • lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redo­visas senast den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition