Remiss av SOU 2023:55 Vem äger fastigheten Diarienummer: Ju2023/02078

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Vem äger fastigheten (SOU 2023:55).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 januari 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.