Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) Dir. 2023:109

Publicerad

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv till en särskild utredare om att lämna förslag på en reglering som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan används till det medlen är avsedda för, det vill säga att finansiera driften av skolverksamheter (dir. 2022:102). Regeringen ändrar nu uppdraget.

Ladda ner:

Uppdraget ändras så att utredaren, till skillnad från vad som anges i de ursprungliga direktiven, ska föreslå en utvidgad ägar- och ledningsprövning, vissa vinstutdelningsförbud eller annan vinstutdelningsbegränsning och skärpta sanktioner.

Utredaren ska bland annat

 • utreda och föreslå förbud mot vinstutdelning eller annan vinstutdelningsbegränsning under de första åren efter en nyetablering, vid ägarbyten och vid kvalitetsbrister
 • utreda och föreslå hur det kan säkerställas att enskilda huvudmän inom
  skolväsendet har en stabil ekonomi
 • utreda och föreslå en möjlighet till återkrav av så kallad skolpeng samt
  skärpta sanktioner vid tillsyn enligt skollagen
 • utreda regleringen om bedömning av negativa konsekvenser vid prövning
  av en ansökan om godkännande som huvudman
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2025.