Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att förenkla möjligheterna till rättighetsklarering för återanvändning av sådant material som ingår i radio- och tv-företagens produktioner föreslås i lagrådsremissen att det i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förs in en avtalslicensbestämmelse. Bestämmelsen ger möjlighet att ingå ett kollektivt avtal om användning av verk mellan å ena sidan en organisation som företräder ett flertal svenska rättighetshavare på området och å andra sidan ett radio- eller tv-företag. Avtalet binder även rättighetshavare utanför den avtalsslutande organisationen och ger därmed rätt att använda verk av sådana upphovsmän. Bestämmelsen gör det alltså lättare att få till stånd ett heltäckande avtal om återutnyttjande av materialet i radio- och tv-företagens arkiv.

Den föreslagna avtalslicensbestämmelsen innebär att ett radio- eller tv-företag får, om avtalslicens gäller, överföra offentliggjorda verk till allmänheten om verken ingår i egenproducerade eller av företaget beställda produktioner som har sänts ut före den 1 juli 2005.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)