Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Privata utförare av kommunal verksamhet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen, som grundar sig på delbetänkandet Privata utförare - kontroll och insyn som Utredningen om en kommunallag för framtiden lämnat, innehåller bland annat följande förslag:

  • En skärpt skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare.
  • En skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Programmet ska bl.a. ange hur uppföljning av dessa mål och riktlinjer ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
  • En ny generell informationsskyldighet för kommuner och landsting. När medborgarna kan välja en särskild utförare av en kommunal tjänst ska information om samtliga utförare, t.ex. privata utförare eller verksamhet som bedrivs i kommunal regi, lämnas.
  • En skyldighet för kommuner och landsting att genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den verksamhet som lämnats över.

Ändringen i kommunallagen som rör kommunernas och landstingens informationsskyldighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och övriga lagändringar den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)