Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen gör regeringen bedömningen att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat.

Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT. Det föreslås att disciplinpåföljden extratjänst avskaffas. Den nu obligatoriska skyldigheten att besluta om disciplinpåföljd i de fall av disciplinförseelser som inte bedöms som ringa föreslås bli ersatt med en bestämmelse enligt vilken det överlåts till myndigheten att avgöra när en disciplinpåföljd ska beslutas. Vidare föreslås en avgränsning av LDT:s tillämpningsområde gentemot högskolans disciplinregler när det gäller officersaspiranter vid Försvarshögskolan. Dessutom föreslås vissa förtydliganden och språkliga ändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)