Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det införs en rätt för företag som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter att göra avdrag för borttagning av utsläppsrätter som utgör kapitaltillgångar, för att klimatkompensera för växthusgaser som har släppts ut i den egna verksamheten. För de enskilda näringsidkarnas del kommer avdraget, som en följd av avdragets infogande i gällande rätt, att fås i inkomstslaget kapital.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition