Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

Publicerad

Regeringen föreslår att migrationsdomstolarna får utökade möjligheter att överlämna mål. Förslagen syftar till att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål och övriga mål, även när antalet mål ökar kraftigt.

Ladda ner:

För att hantera den stora målökning på migrationsområdet som förväntas under de närmaste åren föreslås en tillfällig lösning under tre år. Den innebär att en förvaltningsrätt som är migrationsdomstol ska få lämna över migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter och att den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till övriga kammarrätter som handlägger sådana mål, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Dessa tillfälliga bestämmelser föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 till och med utgången av december 2019.

De utökade möjligheterna att överlämna mål begränsas därefter till att enbart gälla migrationsmål som under motsvarande förutsättningar ska få lämnas över mellan de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Pressmeddelande: Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2 st)