Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen Dir. 2013:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

År 2010 genomfördes en omfattande reform av domstolsorganisationen i de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans. Även processreglerna vid förvaltningsdomstolarna har reformerats och den 1 juli 2013 träder nya bestämmelser i kraft. En särskild utredare ges nu i uppdrag att ta fram ytterligare förslag för att modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen. Förslagen ska också syfta till att stärka rättssäkerheten ytterligare.

Utredaren ska utvärdera den nya domstolsorganisationen i fråga om specialisering av handläggningen av skattemål och analysera om det finns behov av att stärka rättssäkerheten ytterligare när det gäller dessa mål, framför allt genom en ökad specialisering av skattemålshanteringen i domstol.

I uppdraget ingår vidare bland annat att

  • överväga flexiblare sammansättningsregler i de allmänna förvaltningsdomstolarna,
  • överväga behovet av att utöka möjligheterna att överlämna mål mellan domstolar,
  • överväga om sekretessmålen bör överklagas till förvaltningsrätten som första domstolsinstans, och
  • genomföra en konsekvensbeskrivning vid förkortade överklagandetider i mål om socialförsäkring och mål om arbetslöshetsförsäkring.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2 st)