Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål SOU 2014:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen har haft i uppdrag att utvärdera om 2010 års förvaltningsrättsreform medfört de ökade möjligheter till specialisering av skattemålshanteringen
i domstol som reformen syftade till, att undersöka hur domstolarna arbetar med specialisering i fråga om skattemål och att analysera vilka effekter specialiseringen har fått.

Utredningen har vidare bland annat haft i uppdrag att undersöka om och hur möjligheten att i förvaltningsrätten utöka antalet lagfarna domare används i dag och överväga om reglerna bör ändras.

Utredningens uppdrag har också omfattat att överväga behovet av att utöka möjligheterna att överlämna mål mellan domstolar.

Pressmeddelande: Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2 st)