Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag som möjliggör en mer digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande samt ansökan om betalningsföreläggande och handräckning. Ändringarna innebär bland annat att elektroniska underskrifter tillåts.

Ladda ner:

Förslag lämnas även för att tillåta elektroniskt undertecknande av domstolsavgöranden. Förslagen öppnar upp för betydande effektiviseringar, inte minst hos Polismyndigheten. Dessutom skapas förutsättningar för bättre service till medborgarna genom snabbare och enklare kommunikation i elektronisk form med berörda myndigheter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Rättsväsendet ska kunna hantera böter digitalt

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

    Promemorian innehåller förslag till anpassningar av vissa bestämmelser i rättegångsbalken, lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning med tillhörande förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)