Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Ansvarig: Näringsdepartementet

Regeringen föreslår två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och användning. De föreslås ersätta lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar.

Ladda ner:

Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande
registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EU:s
dataskyddsförordning.

Den nya vägtrafikdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i
Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet när det gäller
fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Endast behandling av
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och behandling av uppgifter i ett register omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen kompletterar dataskyddsförordningen och innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen.

De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons
registrering och användning föreslås skiljas från bestämmelserna om
personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag.

De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar ska
träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)