Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Publicerad

Regeringen föreslår två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och användning. De föreslås ersätta lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar.

Ladda ner:

Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande
registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EU:s
dataskyddsförordning.

Den nya vägtrafikdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i
Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet när det gäller
fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Endast behandling av
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och behandling av uppgifter i ett register omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen kompletterar dataskyddsförordningen och innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen.

De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons
registrering och användning föreslås skiljas från bestämmelserna om
personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag.

De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar ska
träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)