Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Publicerad

Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyn­dig­heten ska få en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ladda ner:

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och för kartläggning av yttre hot mot landet. Verk­samheten får bara avse utländska förhållanden. Signalspaning är en metod för inhämtning som används i verksamheten.

Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning i försvarsunderrättelseverk­samhet efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet, För­svars­makten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polis­myn­digheten samt rapporterar underrättelser med inhämtade uppgifter till be­rörda myndigheter.

Regleringen av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet tilläm­pas i dag på ett sätt som innebär att Säkerhetspolisen och Nationella ope­ra­­tiva avdelningen i Polismyndigheten inte får tillgång till uppgifter från signal­spaning när det gäller företeelser som myndigheterna bedriver en för­undersökning om. Regeringen föreslår en ny lag som ska göra att Säker­hets­polisen och Nationella ope­ra­tiva avdelningen i Polismyndigheten kan be­stämma inriktningen av signalspaning och ta emot under­rättelser med in­hämtade uppgifter även om det pågår en förundersökning. Lagen innebär att uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt inte får användas för att utreda brott och att tillgången till uppgifterna ska be­gränsas hos de brotts­bekämpande myndigheterna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden föreslås ha tillsyn över Säker­hets­polisens och Polismyndighetens tillämpning av den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

    Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och för kartläggning av yttre hot mot landet. Verksamheten får bara avse utländska förhållanden. Signalspaning är en metod för inhämtning som används i verksamheten.