Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning Ds 2018:35

Publicerad

Förslagen ska ge Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ladda ner:

Försvars­underrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kart­läggning av yttre hot mot landet. Verksamheten får bara avse ut­länd­ska förhållanden.

Signalspaning är en metod för inhämtning som används i försvarsunderrättelse­verksamheten. Säkerhetspolisen och Natio­nella operativa avdelningen i Polis­myndig­heten får inrikta signal­­spaning inom ramen för den över­gripande in­riktning för försvarsunderrättelseverk­sam­heten som beslutas av regeringen. Signal­spaning­en utf­örs av För­svarets radioanstalt, som ska rappor­tera under­rättelser med upp­gifter som hämtats in till be­rörda myn­dig­heter.

Signalspaningsregelverket tillämpas i dag på ett sätt som innebär att polisens tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet upphör om det inleds en förundersökning.

En utredare har haft i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör att Säker­hets­polisen och Polis­myn­dig­heten (i praktiken Nationella operativa avdelningen i Polis­myn­dig­heten) delges underrättelser från signal­spaning i försvars­under­rättelse­verksamhet i deras verksamhet för att före­bygga, för­hindra och upptäcka brottslig verksamhet trots att det på­går en för­under­sök­ning vid myndigheten be­träffande en före­teelse som signal­spaning­en rör. Förslaget skulle innehålla den be­gräns­ningen att underrättelserna inte får användas i för­under­sökningar. Ut­redaren har också haft i upp­drag att uti­från sitt förslag analysera om nu­varande regler om till­syn är till­räckliga.

Utredaren föreslår en ny lag som möjliggör att polisen tar emot uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet även efter det att en förundersökning har inletts. Lagen för­bjuder att uppgifterna an­vänds för att ut­reda brott. Med lagen kommer Säkerhetspolisen och Nationella ope­rativa avdelningen i Polismyndigheten att kunna in­rikta signal­spaning och ta emot underrättelser med upp­gifter från signalspaning trots att det pågår en förundersökning. Uppgifterna kan då användas i polisens underrättelseverksamhet, t.ex. i syfte att förhindra brottslig verksamhet.

Polisen ska enligt den före­slagna lagen se till att till­gången till uppgifterna be­grän­sas till vad var och en behöver för att kunna full­göra sina arbets­upp­gifter. Det ska särskilt beaktas att upp­gif­terna inte får an­vän­das för att ut­reda brott.

Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden föreslås ut­öva tillsyn över polisens tillämp­ning av den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

    Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och för kartläggning av yttre hot mot landet. Verksamheten får bara avse utländska förhållanden. Signalspaning är en metod för inhämtning som används i verksamheten.