Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter M2019/00714/R

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Ladda ner:

Straffansvaret för otillåten avfallstransport ska omfatta den som anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå till ett land utanför EU i strid med avfallstransportförordningen.

Förslaget innebär att brottet anses fullbordat på ett tidigare stadium än enligt nuvarande bestämmelser. Dessutom ska straff kunna dömas ut även när en transport har anmälts eller godkänts, om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter. En särskild brottsrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en strängare straffskala föreslås.

Det ska inte dömas till ansvar i ringa fall och otillåten avfallstransport ska inte längre vara straffbart på försöksstadiet. Straffansvaret för försvårande av miljökontroll utvidgas till att omfatta också bestämmelser i avfallstransportförordningen.

En möjlighet att hålla kvar och omhänderta avfall om det behövs för att säkerställa att ett föreläggande eller förbud följs föreslås. Vidare ska avfall som varit föremål för brott kunna förverkas. Avfall som tagits i beslag ska också få säljas eller förstöras, om det skäligen kan antas att avfallet kommer att förverkas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Remiss

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Proposition (1 st)

  • Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

    I propositionen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.