Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Sekretess hos den kommission som inrättats för att granska arbetet med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess hos den kommission som inrättats för att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndig-heternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition