Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Publicerad

För att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott och för att underlätta samarbetet mellan nationella finansunderrättelseenheter behöver brottsbekämpande myndigheter få utökad åtkomst till finansiell information och finansiell analys. Regeringen föreslår därför en ny lag med bestämmelser om sådant utbyte och lagändringar som innebär att brottsbekämpande myndigheter får utökad tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet.

Ladda ner:

Förslagen genomför direktivet om finansiell information.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information

    Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (direktivet). Direktivet syftar till att uppgifter om bankkonton och finansiell information ska kunna användas i större utsträckning inom brottsbekämpande verksamhet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

    För att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott och för att underlätta samarbetet mellan nationella finansunderrättelseenheter behöver brottsbekämpande myndigheter få utökad åtkomst till finansiell information och finansiell analys. Regeringen föreslår därför en ny lag med bestämmelser om sådant utbyte och lagändringar som innebär att brottsbekämpande myndigheter får utökad tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet.

Proposition (1 st)

  • Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

    För att före­bygga, förhindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra brott och för att under­lätta sam­arbetet mellan natio­nella finans­under­rättelse­enheter behöver brotts­bekäm­pande myndig­heter få utökad åtkomst till finan­siell infor­mation och finan­siell analys. Regeringen före­slår därför en ny lag med bestäm­melser om sådant utbyte och lag­änd­ringar som inne­bär att brotts­bekäm­pande myndig­heter får utökad tillgång till upp­gifter genom konto- och värde­facks­systemet.

Svensk författningssamling (9 st)